งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมนักวิเคราะห์ฯ
29 เมษายน 2556