สมาคมนักวิเคราะห์ฯ มอบรางวัล SAA Awards for Analysts 2012 เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องแก่นักวิเคราะห์และทีมวิจัย
ที่มีผลงานโดดเด่นประจำปี 2555
2 เมษายน 2556