SAA Awards for Analysts 2012: รางวัลทีมวิจัยยอดเยี่ยม
- สายผู้ลงทุนสถาบัน คือ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
- สายผู้ลงทุนรายบุคคล คือ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
2 เมษายน 2556