SAA Awards for Analysts 2012: รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมในกลุ่ม นักวิเคราะห์ทางเทคนิค
- สายผู้ลงทุนสถาบัน คือ คุณชัย จิรเสวีนุประพันธ์ (บล.โนมูระ พัฒนสิน)
- สายผู้ลงทุนรายบุคคล คือ คุณภัทรวัลลิ์ หวังมิ่งมาศ (บล.กสิกรไทย)
2 เมษายน 2556