SAA Awards for Analysts 2012: รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมในกลุ่ม นักวิเคราะห์อนุพันธ
- สายผู้ลงทุนสถาบัน คือ คุณประสิทธิ์ รัตนกิจกมล (บล.เอเซีย พลัส)
- สายผู้ลงทุนรายบุคคล คือ คุณประสิทธิ์ รัตนกิจกมล (บล.เอเซีย พลัส)
2 เมษายน 2556