SAA Awards for Analysts 2012: รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมในกลุ่ม บริการ
- สายผู้ลงทุนสถาบัน คือ คุณชาตรี แพรวพรายกุล (บล.ภัทร)
- สายผู้ลงทุนรายบุคคล คือ คุณระวีนุช ปิยะเกรียงไกร (บล.ไทยพาณิชย์)
2 เมษายน 2556