SAA Awards for Analysts 2012: รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมในกลุ่ม หุ้นขนาดกลางและเล็ก
- สายผู้ลงทุนสถาบัน คือ คุณนฤมล เอกสมุทร (บล.บัวหลวง)
- สายผู้ลงทุนรายบุคคล คือ คุณศิริมา ดิสสรา (บล.ไทยพาณิชย์)
2 เมษายน 2556