SAA Awards for Analysts 2012: รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมในกลุ่ม เทคโนโลยี
- สายผู้ลงทุนสถาบัน คือ คุณพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ (บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย))
- สายผู้ลงทุนรายบุคคล คือ คุณศลยา ณ สงขลา (บล.ไทยพาณิชย์)
2 เมษายน 2556