รางวัล IR ยอดเยี่ยม
1. กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร มี 2 ท่าน ได้แก่ คุณกอบบุญ ศรีชัย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และคุณวาย ยัท ปาโก้ ลี บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
2. กลุ่มธุรกิจการเงิน ได้แก่ ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ คุณทิติพงษ์ จุลพรศิริดี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ คุณวรางคณา อัครสถาพร บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5. กลุ่มทรัพยากร ได้แก่ คุณศิริพร วิธานนิติธรรม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
6. กลุ่มบริการ ได้แก่ คุณธนพร ทวีพาณิชย์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
7. กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ คุณนัฐิยา พัวพงศกร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)