รางวัล CFO ยอดเยี่ยม
1. กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ได้แก่ คุณชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
2. กลุ่มธุรกิจการเงิน ได้แก่ คุณดีแพก ซาหรับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
3. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ คุณปฏิภาณ สุคนธมาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ คุณอดิศร ธนนันท์นราพูล บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
5. กลุ่มทรัพยากร ได้แก่ คุณเพ็ญจันทร์ จริเกษม บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
6. กลุ่มบริการ ได้แก่ คุณทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
7. กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ คุณพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)