รางวัล CEO ยอดเยี่ยม
1. กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ได้แก่ คุณธีรพงศ์ จันศิริ บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
2. กลุ่มธุรกิจการเงิน ได้แก่ คุณบัณฑูร ล่ำซำ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
5. กลุ่มทรัพยากร ได้แก่ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
6. กลุ่มบริการ ได้แก่ คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
7. กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ คุณวิเชียร เมฆตระการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)