เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ และ คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคุณไพบูลย์ นลินทรางกูร นายก คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ คุณสาธิต วรรณศิลปิน กรรมการ และคุณนิตยา ติรณะประกิจ ผู้อำนวยการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ
มกราคม 2556