สมาคมนักวิเคราะห์ฯ หนึ่งในสมาชิกสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ซึ่งเป็นองค์กรภาคีเครือข่ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ได้ร่วมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี
25 กันยายน 2554