SAA Forum “วิเคราะห์ธุรกิจ ผ่านงบการเงินตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ในปี 2554” โดย ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขการ อ.บัญชี คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์
2 กันยายน 2554