งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการลงทุน
หัวข้อ จัดพอร์ตหุ้นทางเลือกลงทุนรับสถานการณ์เงินเฟ้อ
- คุณประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการลงทุน บลจ.AYF
- คุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.ธนชาต
- ดร.อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร ผอ.อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ดำเนินรายการโดย คุณแน่งน้อย ชัยรัตนมโนกร รายการ Post Today Radio Talk
27 มีนาคม 2554