งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการลงทุน
หัวข้อ แนวโน้มลงทุนหุ้น, หุ้นกู้ และกองทุนตราสารหนี้ ปี 54
- ดร.สมจินต์ ศรไพศาล MD บลจ.ทหารไทย
- คุณโศภนา เจนบวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
- คุณปริญทร์ กิจจาทรพิทักษ์ ผอ. บล.ฟาร์อีสท์
ดำเนินรายการโดย คุณทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว การเงินธนาคาร
26 มีนาคม 2554