งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการลงทุน
หัวข้อ เศรษฐกิจการลงทุนยุคโลกปั่น น้ำมันป่วน
- ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- คุณภรณี ทองเย็น อุปนายกสมาคมนักวิเคราะห์ฯ และ ผช.กรรมการผู้อำนวยการ บล.เอเซีย พลัส
- คุณมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
ดำเนินรายการโดย คุณอรลดา เผ่าวิบูล สถานีโทรทัศน์ TNN
25 มีนาคม 2554