เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ และคุณนิตยา ติรณะประกิจ ผู้อำนวยการ สมาคมฯ
มกราคม