งานสัมมนาวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2553
คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่ปรึกษาด้านวิชาการและการเงิน ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
6 พฤศจิกายน 2553