งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ภาคพิเศษ)
หัวข้อ ทิศทางลงทุน & หุ้นที่เหมาะสมกับสถานการณ์นี้
- คุณวิวัฒน์ เตชะพูลผล หัวหน้ากลยุทธ์การลงทุน และ ผอ.ฝ่ายการตลาด บล.ทิสโก้
- คุณกวี ชูกิจเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
- คุณอาภาภรณ์ แสวงพรรค ผู้อำนวยการอาวุโส บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส
18 พฤศจิกายน 2553