SAA Forum สรุปมาตรฐานการบัญชี ที่จะใช้ในปี 2554
โดย รศ.ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อ.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
11 พฤศจิกายน 2553