งานวันสตรีไทย ประจำปี 2553 คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ เข้าร่วมงาน และถ่ายภาพร่วมกับคุณกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, คุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน ประธานสายธุรกิจเงินฝากและการตลาด ธนาคารเกียรตินาคิน, คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และคุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กบข. (รูปจาก วารสารการเงินธนาคาร)
2 สิงหาคม 2553