งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
หัวข้อ แนวโน้มเศรษฐกิจ ทิศทางหุ้นและทองคำ โดย
- คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ
- ดร.สันติ กีระนันทน์ กรรมการสมาคมฯ และ MD ทริสเรทติ้ง
- ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผอ.สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สนง.เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- คุณภาคภูมิ ภาคย์วิศาล MD บมจ.โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์
25 กรกฎาคม 2553