ทีมวิจัยยอดเยี่ยม (Overall: Best Research House) รางวัลรองชนะเลิศ คือ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
21 มิถุนายน 2553