ทีมวิจัยยอดเยี่ยม (Overall: Best Research House)
รางวัลชนะเลิศ ได้รับคะแนนเท่ากัน 2 บริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
21 มิถุนายน 2553