ประชุมหารือนักวิเคราะห์ เรื่อง การจัดงานมหกรรมวิเคราะห์การลงทุน และ Anti-corruption Progress Indicator
8 กรกฎาคม 2558