IAA ร่วมจัดอบรมหลักสูตร "พัฒนาความรู้และยกระดับคุณสมบัติบุคลากรด้านสินค้าเกษตรล่วงหน้า" โดยมี คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการอบรม
4 กรกฎาคม 2558