งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
28 เมษายน 2557