อบรมหัวข้อ "ตรวจสุขภาพงบการเงินเพื่อตัดสินใจในการลงทุน" ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
28 มีนาคม 2557