IAA Package Course หัวข้อ "กลยุทธ์การวางแผนการลงทุนให้ลูกค้า", "เจาะกรณีศึกษาที่มีการร้องเรียนและแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม" และ “รู้วิเคราะห์ เจาะหุ้น เลือกลงทุนให้ถูกตัว ผ่านงบการเงิน”
26-27 เมษายน 2557