In house หลักสูตร “Refresh Package” หัวข้อ “บริหารความมั่งคั่งด้วยการวางแผนสินทรัพย์และภาษี” และ “เจาะลึกกรณีศึกษาที่มีการร้องเรียนและแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม”
22 มีนาคม 2557