หลักสูตร “การวิเคราะห์ทางการเงินการลงทุนยุคใหม่” จัดร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)
20, 21, 27 และ 28 กันยายน 2556