การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค รุ่นพิเศษ (Technical Analysis Course: Conversion Program)
จัดร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)
19 ตุลาคม 2556