พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สอบผ่านหลักสูตร CISA ปี 2555 และเสวนาพิเศษ “ เส้นทางสู่ความสำเร็จในวิชาชีพตลาดทุน ”
9 กรกฎาคม 2556