In house หลักสูตร “Refresher Course” หัวข้อ “เทคนิคต่างๆ ในการประเมินมูลค่าหุ้น”, “เจาะลึกกรณีศึกษาที่มีการร้องเรียนและแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม”, “กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนอย่างเหมาะสม (เงินฝาก ทองคำ กองทุน หุ้น หุ้นกู้) ” และ “กลยุทธ์การลงทุนในฟิวเจอร์ส และออปชั่น”
30-31 สิงหาคม 2557