งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
30 เมษายน 2558