IAA Package Course หัวข้อ “หลักการลงทุนและป้องกันความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน", กลยุทธ์การวางแผนการลงทุนให้ลูกค้า", และ "เจาะกรณีศึกษาที่มีการร้องเรียนและแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม"
28-29 มิถุนายน 2557