สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จัดงานมอบรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2013
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
 

พิธีมอบรางวัล

รางวัล CEO

1. กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ คุณธีรพงศ์ จันศิริ บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

2. กลุ่มธุรกิจการเงิน ได้แก่ คุณบัณฑูร ล่ำซำ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

3. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ คุณกานต์ ตระกูลฮุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

4. กลุ่มทรัพยากร ได้แก่ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

5.  กลุ่มบริการ ได้แก่ คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

6. กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ คุณวิเชียร เมฆตระการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

7. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ อดีตผู้บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รางวัล CFO ยอดเยี่ยม

1. กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ คุณไพศาล จิระกิจเจริญ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

2. กลุ่มธุรกิจการเงิน ได้แก่ คุณดีแพก ซาหรับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

3. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ คุณสุวรรณา พุทธประสาท บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

4. กลุ่มทรัพยากร ได้แก่ คุณเพ็ญจันทร์ จริเกษม บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

5.  กลุ่มบริการ ได้แก่ คุณวรรณี จันทามงคลบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

6. กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ คุณพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

7. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ คุณปฏิภาณ สุคนธมาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รางวัล IR ยอดเยี่ยม

1. กลุ่มกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ คุณวาย ยัท ปาโก้ ลี บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

2. กลุ่มธุรกิจการเงิน ได้แก่ ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

3. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ คุณวรางคณา อัครสถาพร บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

4. กลุ่มทรัพยากร ได้แก่ คุณศิริพร วิธานนิติธรรม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

5.  กลุ่มบริการ ได้แก่ คุณรักพงศ์ อรุณวัฒนา บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

6. กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ คุณพงษ์เทพ วิชัยกุล บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

7. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ คุณทิติพงษ์ จุลพรศิริดี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)