สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนจัดงานประกาศและมอบรางวัล IAA 2014 Best Analyst Awards
26 มีนาคม 2558

 

พิธีมอบรางวัล
คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร, CFA นายกสมาคมนักวิเคราะห์ฯ กล่าวปาฐกถาพิเศษและกล่าวเปิดงาน

คุณรัชกฤษณ์พงศ์ เอกรังสรรค์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ กล่าวรายงาน

1. นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม ธุรกิจการเงิน (Financials)
นักลงทุนสถาบัน
- นางสาววิไลลักษณ์ ภัทรวนากุล (Miss Vilailuck Patharavanakul) บลป.ดอยซ์ ทิสโก้

และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- นายธีระพงษ์ วชิรพงศ์ (Mr.Therapong Vachirapong) บล.ภัทร
 - นางสาวสรัชดา ศรทรง (Ms.Sarachada Sornsong)     บล.ธนชาต

นักลงทุนรายบุคคล
- นายภาสกร  ลินมณีโชติ (Mr. Passakorn Linmaneechote) บล.แมคควอรี (ประเทศไทย)

และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- นางสาวประภารัสมิ์  นนทพิบูลย์ (Ms.Prapharas Nonthapiboon) บล.เคที ซีมิโก้
- นางสาวอุษณีย์ ลิ่วรัตน์ (Ms.Usanee Liurut) บล.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

 

2. นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม พลังงานและปิโตรเคมี (Energy & Petrochemicals)
นักลงทุนสถาบัน
- นายคมสัน สุขสำราญ (Mr.Komsun Suksumrun) บล.ภัทร

และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- นายสุทธิชัย คุ้มวรชัย (Mr.Sutthichai Kumworachai) บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
- นายสุวัฒน์ สินสาฎก (Mr.Suwat Sinsadok) บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

นักลงทุนรายบุคคล
- นางพัชริน เกษมอานันทนะ (Mrs.Patcharin Karsemarnuntana) บล.เคที ซีมิโก้

และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- นายปองธรรม แดนวังเดิม (Mr.Pongtham Danwungderm) บล.โนมูระ พัฒนสิน
- นายสรพงษ์  จักรธีรังกูร (Mr.Sorapong Jakteerungkul) บล.กสิกรไทย

3. นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง และรับเหมา  (Property, Construction
Materials & Construction Services)
นักลงทุนสถาบัน
- นางจิราภรณ์ ลินมณีโชติ (Mrs.Jiraporn Linmaneechote) บล.ภัทร

และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- นางสาวนฤมล เอกสมุทร (Ms.Narumon Ekasamut)     บล.บัวหลวง
- นายประสิทธิ์ รัตนกิจกมล (Mr.Prasit Rattanakijkamol) บล.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

นักลงทุนรายบุคคล
- นายสมะนันท์  ผลสมบูรณ์โชค (Mr.Samanun Polsomboonchok) บล.โนมูระ พัฒนสิน

และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- นายสุรชัย  ประมวลเจริญกิจ (Mr.Surachai Pramualcharoenkit) บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
- นายประสิทธิ์ รัตนกิจกมล (Mr.Prasit Rattanakijkamol) บล.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

4. นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม เทคโนโลยี (Technology)
นักลงทุนสถาบัน
- นายพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ (Mr.Pisut Ngamvijitvong) บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- นายฐิติเทพ นพเกตุ (Mr.Thitithep Nophaket) บล.ภัทร
- นายประสิทธิ์ สุจิรวรกุล (Mr.Prasit Sujiravorakul) บล.บัวหลวง

นักลงทุนรายบุคคล
- นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ (Ms.Waraporn Wiboonkanarak) บล.เคที ซีมิโก้

และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- นายฉัตรชัย จินดารัตน์ (Mr.Chatchai Jindarat) บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
- นายประสิทธิ์ สุจิรวรกุล (Mr.Prasit Sujiravorakul) บล.บัวหลวง

5. นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  (Agro & Food Industry)
นักลงทุนสถาบัน
- นายชาตรี แพรวพรายกุล (Mr.Charti Phrawphraikul) บล.ภัทร

และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- นางเพลินใจ จิระจรัส (Mrs.Ploenjai Jirajarus) บล.โนมูระ พัฒนสิน
- นางสาวสุทธาทิพย์ พีรทรัพย์ (Ms.Suttatip Peerasub) บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

นักลงทุนรายบุคคล

- นางสาวสุทธาทิพย์ พีรทรัพย์ (Ms.Suttatip Peerasub) บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- นางสาวนวลพรรณ น้อยรัชชุกร (Ms.Nuanpun Noiruchchukorn) บล.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
- นางสาวพรศรี ลายสนิทเสรีกุล (Ms.Phornsri Laysanitsarekul) บล.เคที ซีมิโก้

 

6. นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม บริการ (Services)
นักลงทุนสถาบัน
- นายธนิยะ เกวลี (Mr.Thaniya Kevalee) บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย)

และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- นางสาวนฤมล เอกสมุทร (Ms.Narumon Ekasamut) บล.บัวหลวง
- นายศิริชัย โฉลกพันธ์รัตน์ (Mr.Sirichai Chalokepunrat) บล.ภัทร

นักลงทุนรายบุคคล
- นางสาวยุวนารถ สุวรรณอำไพ (Ms.Yuvanart Suwanumphai) บล.โนมูระ พัฒนสิน

และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- นายจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ (Mr.Jaroonpan Wattanawong) บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
- นางสาวสุทธาทิพย์ พีรทรัพย์ (Ms.Suttatip Peerasub) บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

7. นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม สินค้าอุตสาหกรรม (ยกเว้นปิโตรเคมี)  (Industrials (exclude Petrochemicals))
นักลงทุนสถาบัน
- นายสุรชัย ประมวลเจริญกิจ (Mr.Surachai Pramualcharoenkit) บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 1 ท่าน คือ
- นางสาวนวลพรรณ น้อยรัชชุกร (Ms.Nuanpun Noiruchchukorn) บล.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

นักลงทุนรายบุคคล
- นายอิทธิกร  ปราการพิลาศ (Mr.Itthikorn  Prakarnpilas) บล.แมคควอรี (ประเทศไทย)

และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- นางสาวนวลพรรณ น้อยรัชชุกร (Ms.Nuanpun Noiruchchukorn) บล.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
- นายสุรชัย ประมวลเจริญกิจ (Mr.Surachai Pramualcharoenkit) บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

8. นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  (mai)
นักลงทุนสถาบัน
- นายสรพงษ์  จักรธีรังกูร (Mr.Sorapong  Jakteerungkul) บล.กสิกรไทย

และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- นายจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ (Mr.Jaroonpan Wattanawong) บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)                
- นางสาวอุษณีย์ ลิ่วรัตน์ (Ms.Usanee Liurut) บล.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

นักลงทุนรายบุคคล
- นายสรพงษ์  จักรธีรังกูร (Mr.Sorapong  Jakteerungkul) บล.กสิกรไทย

และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- นายจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ (Mr.Jaroonpan Wattanawong) บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)                
- นางสาวอุษณีย์ ลิ่วรัตน์ (Ms.Usanee Liurut) บล.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

9. นักวิเคราะห์อนุพันธ์ – สินค้าโภคภัณฑ์ (Derivatives : Commodities)
นักลงทุนสถาบัน
- นายภมร สุวรรณสาครกุล (Mr.Pamorn Suwansakornkul) บล.เคที ซีมิโก้

และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
-  นางสาวนวลพรรณ น้อยรัชชุกร (Ms.Nuanpun Noiruchchukorn) บล.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
- นางสาวปวริศา เลิศกิจคุณานนท์ (Ms.Pawarisa Lertkijkhunanont) บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

นักลงทุนรายบุคคล
- นายกรภัทร วรเชษฐ์ (Mr.Koraphat Vorachet) บล.โนมูระ พัฒนสิน

และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- นางสาวปวริศา เลิศกิจคุณานนท์ (Ms.Pawarisa Lertkijkhunanont) บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
- นายภมร สุวรรณสาครกุล (Mr.Pamorn Suwansakornkul) บล.เคที ซีมิโก้

10.นักวิเคราะห์อนุพันธ์ทางการเงิน (Derivatives : Financial Instruments)
นักลงทุนสถาบัน
- นางสาวปวริศา เลิศกิจคุณานนท์ (Ms.Pawarisa Lertkijkhunanont) บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- นายประสิทธิ์ รัตนกิจกมล (Mr. Prasit Rattanakijkamol) บล.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
- นายวิกิจ ถิรวรรณรัตน์ (Mr.Wikij Tirawannarat)  บล.บัวหลวง

นักลงทุนรายบุคคล

- นายกรภัทร วรเชษฐ์ (Mr.Koraphat Vorachet) บล.โนมูระ พัฒนสิน

และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- นางสาวปวริศา เลิศกิจคุณานนท์ (Ms.Pawarisa Lertkijkhunanont) บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
- นายอนรรฆพล เมืองเกษมรัตน์ (Mr.Anakkaphol Mueangkasemrat) บล.เคที ซีมิโก้

11. นักกลยุทธ์ทางปัจจัยพื้นฐาน (Strategist)
นักลงทุนสถาบัน
- นายถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย (Mr.Thanomsak Saharatchai) บล.เคที ซีมิโก้

และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- นางสาวพิมพ์ผกา นิจการุณ (Ms.Pimpaka Nichgaroon) บล.ธนชาต
- นายปรเมศร์ ทองบัว (Mr.Poramet Tongbua) บล.บัวหลวง

นักลงทุนรายบุคคล
- นายถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย (Mr.Thanomsak Saharatchai) บล.เคที ซีมิโก้

และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- นายกรภัทร วรเชษฐ์ (Mr.Koraphat Vorachet) บล.โนมูระ พัฒนสิน
- นายกิจพล ไพรไพศาลกิจ (Mr.Kitpon  Praipaisarnkij) บล.กสิกรไทย

12. นักวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analyst) ไม่มีการแบ่งสาย 
- นายประกิต สิริวัฒนเกตุ (Mr.Prakit Sirivattanaket) บล.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 3 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- นายกมลชัย  พลอินทวงษ์ (Mr.Kamolchai  Pholintawong) บล.ทรีนีตี้
- นายคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ (Mr.Canakas Chirasevenupraphund) บล.โนมูระ พัฒนสิน
- นายเจริญ เอี่ยมพัฒนธรรม (Mr.Charoen Iamphattanatham) บล.เคที ซีมิโก้

13. ทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม (Overall: Best Research House)
นักลงทุนสถาบัน
- บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

และบริษัทเข้ารอบสุดท้ายอีก 2 บริษัท โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนรายบุคคล
- บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

และบริษัทเข้ารอบสุดท้ายอีก 2 บริษัท โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)