สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จัดงานมอบรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2014
26 กุมภาพันธ์ 2558
 

พิธีมอบรางวัล

กล่าวเปิดงาน
คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร, CFA นายก สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน
คุณสุกิจ ชวลิตากุล, CFA เลขาธิการและนายทะเบียน สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

ปาฐกถาพิเศษ
ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย

รางวัล CEO ยอดเยี่ยม

1. กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่
นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน  โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

2. กลุ่มธุรกิจการเงิน ได้แก่
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

3. กลุ่ม อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง และรับเหมา ได้แก่
นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์   ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

4. กลุ่มทรัพยากร ได้แก่
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

5. กลุ่มบริการ ได้แก่
นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

6. กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ได้แก่
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

7. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่
นายบวร วงศ์สินอุดม อดีต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

8. กลุ่ม ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้แก่
นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

รางวัล CFO ยอดเยี่ยม

1. กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่
นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

2. กลุ่มธุรกิจการเงิน ได้แก่
น.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายดีแพก ซาหรับ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน และโครงการปรับปรุงธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

3. กลุ่ม อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง และรับเหมา ได้แก่
นางสุวรรณา พุทธประสาท รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

4. กลุ่มทรัพยากร ได้แก่
น.ส.เพ็ญจันทร์ จริเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี  บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

5. กลุ่มบริการ ได้แก่ 
นางนฤมล  น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

น.ส.วรรณี จันทามงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบัญชีและการเงิน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

6. กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ได้แก่
นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

7. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ 
นายปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

8. กลุ่ม ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้แก่ 
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

รางวัล IR ยอดเยี่ยม

1. กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการ บริษัท บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

นายวาย ยัท ปาโก้ ลี รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

2. กลุ่มธุรกิจการเงิน ได้แก่
ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด  (มหาชน)

3. กลุ่ม อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง และรับเหมา ได้แก่
น.ส.สวรรยา ตรีวิศวเวทย์ ผู้จัดการส่วน นักลงทุนสัมพันธ์ สายงาน สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

4. กลุ่มทรัพยากร ได้แก่
น.ส.นุชอนงค์ แสงแก้ว ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

5. กลุ่มบริการ ได้แก่ 
น.ส.อรรจยา อินทรประสงค์ Finance Director บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

6. กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ได้แก่
นายพงษ์เทพ วิชัยกุล AVP-IR บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

7. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ 
นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานการเงินองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

8. กลุ่ม ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
คณะกรรมการฯ เห็นควรงดรางวัล  เนื่องจากมีผู้โหวตจำนวนน้อย