In house หลักสูตร “การวิเคราะห์สินเชื่อเชิงลึก” หัวข้อ “รายงานการเงินและมาตรฐานการบัญชีสำคัญที่ควรรู้สำหรับธุรกิจนำเข้า ส่งออก” และ “การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการให้สินเชื่อ”
18 มิถุนายน 2557