In house หลักสูตร “Refresher Course” หัวข้อ การวิเคราะห์ผลดำเนินงานทางการเงินของบริษัทผ่านงบการเงิน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557