In house หลักสูตร “Refresher Course” หัวข้อ “วิเคราะห์ผลดำเนินงานทางการเงินของบริษัท” และ “เจาะลึกกรณีศึกษาที่มีการร้องเรียนและแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม”
15, 17 สิงหาคม 2557