งาน IAA Thank you Party เพื่อขอบคุณทีมวิจัยที่ช่วยเหลือกิจกรรมตลอดปี 2556
9 ตุลาคม 2557