จัดอบรมและสอบหลักสูตร "การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค"
7,8,14,15,21 มิถุนายน และ 5 กรกฎาคม 2557