In house หลักสูตร “Refresher Course” หัวข้อ “เรียนรู้การเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน TFEX โดย Technical Analysis” และ “เจาะลึกกรณีศึกษาที่มีการร้องเรียนและแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม”
6-7 กันยายน 2557