IAA Special Refresher Course หัวข้อ "กลยุทธ์การวางแผนการลงทุนให้ลูกค้า" และ “เทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures และ Gold Futures ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย”
วันที่ 3 และ 6 ธันวาคม 2557