IAA Forum หัวข้อ "สาระสำคัญและผลกระทบของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน Pack 5 และ IFRS13 มาใช้ในปี 2558"
วันที่ 2 ธันวาคม 2557