ผลประโยชน์จากการเป็นสมาชิก
 
- ทุกโครงการอบรมที่สมาชิกเข้าร่วมกับทางสมาคมฯ จะได้รับอัตราพิเศษสำหรับสมาชิก
- สมาชิกสามารถเข้าร่วมโครงการอันเป็นประโยชน์ ที่ทางสมาคมจัดขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้นได้
- สมาคมฯ จะจัดส่งข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน การลงทุนถึงท่านโดยตรง
- สมาชิกสามัญ จะได้รับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนวนโยบายและการดำเนินงานของสมาคมฯ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับภายในประเทศ และต่างประเทศ
- สมาชิกได้รับสิทธิในการลงโฆษณารับสมัครพนักงาน หรือฝากประวัติสำหรับหางานได้ในเว็บไซต์ของสมาคมฯ
- สมาชิกสามัญ มีสิทธิเข้าร่วม และออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ
 
ประเภทของสมาชิก
 
เพื่อให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งชายหญิงของไทย ได้พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพให้เทียบเท่าสากล จึงเปิดโอกาสให้ร่วมเป็นสมาชิกกับสมาคมฯ โดยแบ่งประเภทสมาชิกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
 
 
   
1. สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล

ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน นิติบุคคล หรือสถาบันอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์
 
 
   
2.สมาชิกสามัญประเภทบุคคลธรรมดา

ได้แก่
ก) ผู้ที่มีหรือเคยมีประสบการณ์ทำหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือให้คำแนะนำสู่สาธารณชน ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(ข) ผู้ที่สอบได้ตามหลักสูตรการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการเงินของสมาคมฯ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

(ค) นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และได้รับการเสนอชื่อจากบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล

ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มิได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคลสามารถเสนอชื่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ โดยที่สมาชิกภาพของนักวิเคราะห์ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แล้ว และนักวิเคราะห์ดังกล่าวไม่ขึ้นทะเบียน เป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ประกาศกำหนด

 
 
   
3. สมาชิกสมทบ

ได้แก่
(ก) บุคคลที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
(ข) บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ ตามที่สมาคมฯ กำหนด
(ค) บุคคลที่เข้าร่วมหลักสูตรการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการเงินของสมาคมฯ
ตามที่คณะกรรมการกำหนด
 
สมัครสมาชิก
 
ท่านที่ต้องการเป็นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร โดยเลือกประเภทสมาชิกที่ท่านต้องการ แล้วส่งใบสมัครของท่านมาได้ที่
 
 
หมายเลขโทรสาร
หรือส่งมาที่
02-247-7450
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
เลขที่ 93 ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 
   
      ใบสมัครสมาชิกนิติบุคคล  
      ใบสมัครเป็นสมาชิกบุคคลธรรมดา  
 
 
HomeIAA Testing MachineCISA/CFAInstructorsCompany VisitsJobsAbout IAAto be a MEMBER

Copyright© 2003  Securities Analysts Association. All rights reserved.
Designed and Powered by
NAS