วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
สมาคมฯ เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานของนักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางวิชาชีพด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เสริมสร้างมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพและจรรยาบรรณของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ส่งเสริมการ เผยแพร่ความรู้และข้อมูลการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ส่งเสริมการศึกษาและวิชาการด้านการ วิเคราะห์หลักทรัพย์และการเงิน สนับสนุนการพัฒนากิจการตลาดหลักทรัพย์และธุรกิจ หลักทรัพย์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลาง การประสานงานระหว่าง นักวิเคราะห์หลักทรัพย์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
ประวัติความเป็นมา
สมาคมฯ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และมูลนิธิอาเซีย มี ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะนั้น ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนแรก และในปี พ.ศ. 2536 ดร.พนัส สิมะเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอานันท์ 2 ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น
นายกสมาคมฯ และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเดิมติดต่อกันรวม 5 วาระ จนถึงเดือนเมษายน 2546

ต่อมาสมาคมฯ มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการ ให้ประกอบด้วย นักวิเคราะห์อาวุโส ระดับผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาเป็นส่วนใหญ่ โดย ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ได้รับเลือกให้ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547- เมษายน 2552

นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน คือคุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ซึ่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันสองวาระ
ตั้งแต่ เมษายน 2552
   
หน่วยงาน องค์กรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ
ด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม และโครงการอันเป็นประโยชน์ที่ทางสมาคมนักวิเคราะห์ หลักทรัพย์จัดขึ้น สามารถพัฒนาคุณภาพของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ไทย ให้มีความเป็นมืออาชีพ และทัดเทียมระดับสากล
หน่วยงาน องค์กรและบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน และหลักทรัพย์ จึงเล็งเห็นประโยชน์ และคุณค่าที่ได้จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก อาทิเช่น
ธนาคารพาณิชย์
บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
บริษัทที่เกี่ยวข้องในธุรกิจหลักทรัพย์
   
ข้อบังคับสมาคม
   

 
HomeIAA Testing MachineCISA/CFAInstructorsCompany VisitsJobsAbout IAAto be a MEMBER

Copyright© 2003  Securities Analysts Association. All rights reserved.
Designed and Powered by
NAS